Méltányossági vizsga

Tantárgyak:

  • Büntető eljárásjog 1.
  • Büntetőjog 4.

Időpont: 2021. július 1. (csütörtök) 10.00 óra

Forma: online, szóbeli (a vizsgáztató küldi meg a Google Meet csatlakozási linket)

Tételsorok: https://btt.sze.hu/downloadmanager/index/id/6044/m/1787

Tovább

Győri kriminalisták az ország élén

A Debreceni Egyetem 2021. április 12-15. között online rendezte meg a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekcióját, amelynek Büntetőeljárás-jogi, Büntetésvégrehajtási és Kriminalisztika Tagozatában I. helyezést ért el Dénes Daniella. A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának negyedévfolyamos jogász szakos hallgatója „A forenzikus DNS fenotipizálás jogi szabályozásának egyes kérdései” c. dolgozatával és előadásával kvalifikálta magát az országos fordulóra, melyben az igazságügyi genetika egy olyan új és kialakulóban lévő technikájára hívta fel a tudományos közösség figyelmet, amely az ismeretlen elkövető (vagy holttest azonosságának) felderítését szolgálja külső tulajdonságainak (pl. a szem, a haj és a bőr színének, valamint az arc morfológiájának) DNS-ből történő valószínűsítésével. Felkészítését a Bűnügyi Tudományok Tanszékének egyetemi adjunktusa, Dr. Czebe András végezte, aki kifejtette, hogy „a forenzikus DNS fenotipizálás bűnügyi alkalmazása választ kínálhat a kriminalisztikai azonosítás meglévő korlátaira, hiszen az akár a döglött ügyek felderítésében is segítheti a nyomozó hatóságot. A fizikai megjelenés DNS-ből való tudományos előrejelzése azonban számos etikai, társadalmi és jogi kérdést vet fel, amelyek megválaszolása elengedhetetlen annak rutinszerű alkalmazásához. Daniella ezekre a kérdésekre mutatott rá és egyben javaslattal élt az irányadó jogszabály módosítására, amivel sikerült meggyőznie a bírálóbizottságot. Magabiztos voltam a témavezetettem sikerében, hiszen Daniellával mindketten lokálpatrióták vagyunk, akik közös utat járnak. Mindketten a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban nevelkedtünk, ahol az érdeklődési körünkből kifolyólag ugyanazok a pedagógusok tereltek minket a Széchenyi István Egyetem színvonalas jogi képzése irányába. Az OTDK-n elért sikerünk ezáltal a győri oktatási intézményhálózat sikere is egyben. Daniella helyezéséhez ezúton is gratulálok, szakmai fejlődéséhez további sikereket kívánok.”

denes_daniella_web.JPG czebe_andras_web.jpg

Tovább

A Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi docensi címet adományozott dr. Jungi Eszternek

Dr. Jungi Eszter a megyei jogászélet kiemelkedő személyisége, aki a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán megvalósuló győri jogászképzés kezdeteitől (1998) részt vesz az oktatásban. Tevékenységével sokat tett a büntetőjog és a büntető eljárásjog oktatásáért, a győri joghallgatók gyakorlatorientált képzésének meghonosításáért és a hallgatói tehetséggondozásáért. Ezeken felül két évtizede aktív szerepet vállal a büntetőjogi záróvizsga-bizottságokban. Minden szemeszterben nevéhez köthető több évfolyamdolgozat, illetve diplomamunka témavezetése és szakmai konzultációja, továbbá hallgatóink bírósági szakmai gyakorlatának magszervezése, koordinálása. Eredményes konzulensi munkájáért a Széchenyi István Egyetemtől 2006-ban és 2013- ban oklevelet kapott, 2016-ban az egyetem Szenátusa mesteroktató címet adományozott számára, ezt követően pedig 2019-ben perbeszédversenyre felkészítésért dékáni dicséretben részesült. Publikációi mellett társszerzője a győri jogi kar oktatói által készített és két kiadásban megjelent büntető eljárásjogi tankönyvnek is.

Tovább

Sikeres habilitációs és PhD fokozatszerzési eljárás a Bűnügyi Tudományok Tanszéken

Dr. Bartkó Róbert 2020. szeptember 8-án megtartott tantermi és tudományos előadását nagy érdeklődés követte a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. A külön eljárások rendszerének és szabályozásuk jogpolitikai indokainak ismertetését követően a Jelölt magyarul és angolul is rátért az irreguláris migráció alternatív büntető eljárásjogi megoldásainak ismertetésére. Bírálóbizottságának tagjait a bűnügyi tudományok jeles képviselői alkották – Prof. Dr. Finszter Géza professor emeritus (NKE), Prof. Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár (ELTE-SZE), Prof. Dr. Hack Péter egyetemi tanár (ELTE), Prof. Dr. Herke Csongor, egyetemi tanár (PTE) és Dr. habil. Hautzinger Zoltán egyetemi docens (NKE) –, akik a Jelöltet egyhangúan alkalmasnak találták a habilitációs cím viselésére.

A sikeres habilitációt délután nyilvános PhD védés követte, melynek során Dr. Czebe András a forenzikus azonosság mögött rejlő objektív dialektikus viszonyra mutatott rá. Témavezetője: Prof. Dr. Kovács Gábor tanszékvezető egyetemi tanár (SZE). A Doktorjelölt téziseinek ismertetése során kifejtette, hogy az individualizáció folyamatában fennmaradó maradék nem megismerhetetlen, hanem az adott fejlettségi szinten még nem ismert. Tudományterületeket átívelő doktori értekezését és annak nyilvános védését a bűnügyi tudományok és a jogfilozófia neves képviselői bírálták – Prof. Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár (SZE), Prof. Dr. Lévay Miklós, egyetemi tanár (ELTE-SZE), Prof. Dr. Fenyvesi Csaba, egyetemi tanár (PTE), Prof. Dr. Kis Norbert egyetemi tanár (NKE), Dr. habil. Egresi Katalin egyetemi docens (SZE) és Idzigné Dr. Novák Csilla bíró (Kúria) –, akik a Jelöltet egyhangúlag alkalmasnak találták a PhD fokozatszerzésre.

Tovább

Események

Szakirányválasztás 2021. szeptember 20. - 2021. szeptember 25.
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 22.
Szenátusi Ülés 2021. szeptember 27. 14:00 - 16:00
Akadémiai Nap (oktatási szünet) 2021. szeptember 28. 10:00 - 12:00
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 29.