Dr. Bartkó Róbert

TANULMÁNYOK, KÉPZÉSEK

 • Miskolci Egyetem Állam -és Jogtudományi Kar nappali tagozatos jogász (2003)
 • ELTE Jogi Továbbképző Intézet gazdasági büntetőjogi szakjogász szak (2007)
 • Jogi szakvizsga (2006-2007)
 • PhD fokozat-szerzési eljárásban abszolutórium megszerzése (2007)
 • PhD fokozat megszerzése (2011)

MUNKAKÖR

 • egyéni ügyvéd 2007-től (szakterület: büntetőjog, gazdasági büntetőjog, cégjog, társasági jog, jövedéki ügyek)
 • egyetemi tanársegéd a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam -és Jogtudományi Karán 2009-től, majd 2011-től egyetemi adjunktus

TAGSÁGOK

 • Magyar Kriminológiai Társaság tagja 2004-től
 • Jogászok Örökbaráti Egyesületének tagja 2002-től

SZAKMAI DÍJAK

 • 2003 ME-ÁJK "Tanulmányi Emlékérem" ezüst fokozata
 • 2003 ME-ÁJK Szemere Bertalan Tudományos Emlékérem
 • 2005-ben a KRIMINALEXPO keretében az Ügyészek Országos Egyesülete által meghirdetett - a Legfőbb Ügyészség és a Magyar Jogászegylet társrendezésében lebonyolított - próbatárgyalásos vetélkedőn második helyezés elérése védői kategóriában

PUBLIKÁCIÓ

 • A nemzetközi büntetőjog kihívásai a XXI. században. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2003. november 6. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2004. 38-47. o.
 • A terrorizmus elleni küzdelem az Európai Unióban: a hazánk előtt álló feladatok a csatlakozást követően. Bűnügyi Tudományi Közlemények 7. Az Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák elleni fellépés területén. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. 38-61.o.
 • Bevezetés a bűnügyi tudományokba (társszerzőségben: Csemánné Váradi Erikával és M. Nyitrai Péterrel). Bíbor Kiadó, Miskolc 2004. 18.-32.o., 92.-103.o., 117.-140.o.
 • A terrorizmus és a politikai bűncselekmények kapcsolata az 1856-os Belga Merényleti Záradék relációjában. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica, Tomus XXII. (2004.). Miskolc University Press, 2004. 185.-194.o.
 • Az Európai Unió terrorizmus elleni politikája 2001. szeptember 11-ét követően. Miskolci Doktoraduszok Jogtudományi Tanulmányai 5/1. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. 29.-47.o.
 • Hajnal Hugó: Csemegi Károly (recenzió). Magyar Jog 5/2004. 319.-320.o.
 • A nemzetközi bűncselekmények elleni küzdelem az állami szuverenitás jegyében. Jogtudományi Közlöny 9/2004. 305.-311.o.
 • A terrorizmus elleni küzdelem jogi és adminisztratív eszközei az Európai Unióban. Áttekintés a 2001-es terrortámadástól egészen napjainkig. Collega 4/2005. 90.-94.o.
 • Gondolatok a terrorizmus fogalmáról. Belügyi Szemle 6/2005. 75.-89.o.
 • Gondolatok a terrorizmus fogalmáról: egy egzakt definíció megalkotásának nehézségei. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2004. november 4. Miskolc University Press, 2005. 40.-46.o.
 • A terrorizmus fogalmának bővülése az ENSZ egyezményi rendszerének tükrében. Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 6/1. Bíbor Kiadó, Miskolc 2005. 57.-79.o.
 • A terrorizmus kriminológiai aspektusai. Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 7/1. Bíbor Kiadó, Miskolc 2006.
 • Jogegységesítés-jogharmonizáció, avagy a terrorcselekmény törvényi tényállásának utóélete a Kerethatározatot követően. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2005. november 9. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2006.
 • Kritikai észrevételek a terrorcselekmény törvényi tényállásához. Jogtudományi Közlöny 2006/6 233-238.o.
 • A terrorizmus elleni küzdelem jogi és adminisztratív eszközei az Európai Unióban II. Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai 8. szám Bíbor Kiadó, Miskolc 2007.
 • Egy lehetséges antiterrorista stratégia az EU politikájának tükrében. Collega 12/2006.
 • Büntetőjogi aggályok a terrorcselekmény tényállásával kapcsolatosan. Jogtudományi Közlöny 12/2009. 535-540. o.
 • A terrorcselekmény, mint nemzetközi bűncselekmény. Rendészeti Szemle (megjelenés alatt)
 • Az Európai Unió és hazánk büntetőpolitikája a terrorizmus elleni küzdelemben. Jog, Állam, Politika 1/2010. 57-72. o.
 • A terrorcselekmény, mint nemzetközi bűncselekmény. Rendészeti Szemle 5/2010. 73-87. o.
 • A terrorcselekmény dogmatikája a nemzetközi büntetőjogban. Jog, Állam, Politika Különszám 2011. 155-173. o.
 • A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései, Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2011
 • A védelem által felkért szakértő perjogi helyzete a büntetőeljárásban. Jog, Állam, Politika 4/2012. 113-123. o.
 • Büntetőeljárási jog I., Universitas-Győr Nonprofit Kft. Győr, 2012, egyes fejezetek
 • Büntetőeljárási jog II., Universitas-Győr Nonprofit Kft. Győr, 2012, 213-253. o.
 • Összefoglaló "A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései" c. doktori értekezésről, In: Kecskés Gábor (szerk.): Criminal Political Questions of Fight Against Terrorism:Jubilee Volume First 5 Years of the Doctoral School of Political Sciences, Széchenyi István University, Győr, 2013, 82-83. o.
 • Kritikai észrevételek a terrorcselekmény 2012. évi C. törvény szerinti szabályozásával kapcsolatosan, In: Szoboszlai-Kiss Katalin - Deli Gergely (szerk.): Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2013, 48-58. o.

NYELVISMERET

 • német középfokú C nyelvvizsga
 • angol B1 komplex nyelvvizsga
 • spanyol szakmaival bővített lektorátusi vizsga

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00