Bűnügyi Tudományok Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék munkatársainak kutatásai:

 • Dr. Kovács Gábor PhD, rektorhelyettes, tanszékvezető,  egyetemi docens

A 2013. évben az igazságügyi szakértői bizonyítás egyik fő területeként az Európai Forenzikus Tudományos Térség fejlődésének végigkövetését tűzte ki célul. A Tanács által 2011-ben elfogadott, az „Európai Forenzikus Tudomány 2020” elképzelésről, azon belül egy Európai Forenzikus Tudományos Térség létrehozásáról és a forenzikus tudomány európai infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló dokumentumának eredményeit kívánja tudományos szempontból feldolgozni. Ebből a célból más egyetem jogi karával, illetve uniós intézményekkel (pl. COREPER) vette fel a kapcsolatot, illetve a vett részt a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa a 4/20140220. számú határozatával elfogadott, Kriminológiai és Kriminalisztikai Kutatóközpont alapításában.

 • Dr. Németh Imre PhD, dékánhelyettes, egyetemi docens

A sértetti beleegyezés dogmatikai kérdéseit részletesen vizsgálta, melynek keretében rámutat e büntetendőséget kizáró ok jogalkotási és jogalkalmazási bizonytalanságaira. Kiemelte a sértetti beleegyezés relativizálódását. Rámutat, hogy a sértett beleegyezése soha nem abszolút értelemben, hanem csakis megszorításokkal alkalmazható, s hogy melyek ezek a megszorítások azt mindig az adott jogi környezet, a jogalkotói-, a jogalkalmazói-, és végső soron az aktuális társadalmi felfogás dönti el, amely tehát a tér és idő kontextusában folyamatosan változó tényező. Ebben a témakörben 2012-ben szerezte meg a PhD fokozatot.

Az egyéni rendelkezési jog mentén kialakított büntetendőségi irányelvekből kiindulva a fenti  kutatási irányvonalat a büntetőpolitika általános megközelítésével, a büntetendővé nyilvánítással, az állam kriminalizációs tevékenysége, azaz a büntetőjogi jogalkotási folyamat elemzésével folytatta és folytatja. Ennek előtanulmánya már 2013-ban megjelent „Elmélkedés a büntetendővé nyilvánítás értéktartalmáról” címmel.

 • Dr. Nyitrai Péter PhD, egyetemi docens

Kutatási területe:

 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés különböző dimenziói, így különösen a jogsegély-típusú kooperáció formái, valamint a rendőri és a közigazgatási együttműködés releváns intézményrendszere;
 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés nemzetek feletti kontextusa, így különösen a nemzetközi büntető törvényszékekkel folytatott állami kooperáció kérdésköre;
 • A nemzetközi bűncselekmények dogmatikája, melynek keretében a téma mind szupranacionális, mind pedig transznacionális aspektusa tárgyát képezi a kutatásnak; ezek összefüggésében pedig a nemzeti és nemzetközi büntetőbíróságok jogértelmezési tevékenységének, illetve esetjogának vizsgálatára helyeződik a hangsúly;
 • Az európai büntetőjog, melynek keretében lényegileg a fentebb említett általános nemzetközi büntetőjogi kutatási területeket dolgozza fel egy specializált összefüggésben.

Kutatási eredményeit egy angol nyelvű, a külföldi és a hazai szakmai közönség számára szóló, előkészületben lévő, a nemzetközi bűnügyi együttműködéssel kapcsolatos fogalomtárban összegzi.

 • Dr. Bartkó Róbert PhD, egyetemi adjunktus

Kutatásait a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés büntetőjogi eszközrendszere tekintetében 2003-ban kezdte meg, melynek eredménye a 2011-ben az Universitas-Győr Nonprofit Kft gondozásában megjelent monográfia volt. Kutatásai fő iránya alapvetően közjogi, azon belül is (nemzetközi, európai) büntetőjogi szemléletű. A határokon átívelő, ún. transznacionális bűnözés részének tekinthető terrorizmus elleni nemzetközi, európai, valamint belső jogi fellépés eszközrendszerén túlmenően a jövőben kutatásait ki kívánja szélesíteni a nemzetközi terrorizmus és a szűkebb értelemben vett nemzetközi bűncselekmények kapcsolatával a rendelkezésre álló ad hoc és állandó nemzetközi büntetőbírósági esetjogi gyakorlat figyelembevétele mellett.

 • Dr. Nagy Klára PhD, egyetemi tanársegéd

Kutatásait 2009-ben kezdte meg a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában. Doktori értekezését 2013-ban védte meg, mely „Az Európai Unió keretében megvalósuló bűnmegelőzési célú adatkezelések - a rendőrségi együttműködés adatvédelmi összefüggései” címet viselte. Kutatási irányát a jövőben a nemzetközi és az uniós közigazgatási együttműködésre is kiterjeszti abban az összefüggésben, hogy az milyen módon határolható el a rendőrségi együttműködéstől és milyen relevanciával bír a bűnügyi együttműködés területén. Vizsgálata adatvédelmi szempontú.

 • dr. Győry Csaba egyetemi tanársegéd

Kutatói érdeklődése kiterjed a gazdasági bűncselekményekre, az elméleti kriminológiára, a büntetőpolitikára és a fiatalkorúak bűnelkövetésére. Ez utóbbi területen korábban nemzetközi és OTKA-kutatásokban is részt vett, illetve több magyar és idegen nyelvű cikk, monográfia és kézikönyv társszerzője is volt. Jelenlegi kutatásai elsősorban a gazdasági bűncselekményekre és a velük szemben való fellépés lehetőségeire terjed ki: a gazdasági bűncselekmények definíciójában és üldözésének intenzitásában az egyes országok között fennálló különbségekre, illetve arra, hogy az ágazati igazgatási szervek (pl. az adóhatóság vagy a versenyhatóság) milyen szempontok szerint dönt a büntetőjogi felelősségre vonás kezdeményezéséről.

 • dr. Bencze Krisztina egyetemi tanársegéd, PhD hallgató

Tudományos kutatását 2013 decemberében kezdte meg, amikor felvételt nyert a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájába. Fő kutatási területe a büntető eljárásjog, azon belül is a bizonyítás problematikája. Kutatásai során törvényességi kérdéseket vet fel, melyek elméleti és gyakorlati oldalról is megközelíthetőek. Vizsgálatai során a magyar jogrendszer vizsgálata immár szükségszerűen összefonódik uniós és nemzetközi büntetőjogi szabályok elemzésével.

Események

Szenátusi ülés 2018. december 17. 14:00 - 16:00
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2018. december 22. 00:00 - 2019. december 1. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. december 24.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.