Bűnügyi Tudományok Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék munkatársainak kutatásai:

 • Dr. Kovács Gábor PhD, rektorhelyettes, tanszékvezető,  egyetemi docens

A 2013. évben az igazságügyi szakértői bizonyítás egyik fő területeként az Európai Forenzikus Tudományos Térség fejlődésének végigkövetését tűzte ki célul. A Tanács által 2011-ben elfogadott, az „Európai Forenzikus Tudomány 2020” elképzelésről, azon belül egy Európai Forenzikus Tudományos Térség létrehozásáról és a forenzikus tudomány európai infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló dokumentumának eredményeit kívánja tudományos szempontból feldolgozni. Ebből a célból más egyetem jogi karával, illetve uniós intézményekkel (pl. COREPER) vette fel a kapcsolatot, illetve a vett részt a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsa a 4/20140220. számú határozatával elfogadott, Kriminológiai és Kriminalisztikai Kutatóközpont alapításában.

 • Dr. Németh Imre PhD, dékánhelyettes, egyetemi docens

A sértetti beleegyezés dogmatikai kérdéseit részletesen vizsgálta, melynek keretében rámutat e büntetendőséget kizáró ok jogalkotási és jogalkalmazási bizonytalanságaira. Kiemelte a sértetti beleegyezés relativizálódását. Rámutat, hogy a sértett beleegyezése soha nem abszolút értelemben, hanem csakis megszorításokkal alkalmazható, s hogy melyek ezek a megszorítások azt mindig az adott jogi környezet, a jogalkotói-, a jogalkalmazói-, és végső soron az aktuális társadalmi felfogás dönti el, amely tehát a tér és idő kontextusában folyamatosan változó tényező. Ebben a témakörben 2012-ben szerezte meg a PhD fokozatot.

Az egyéni rendelkezési jog mentén kialakított büntetendőségi irányelvekből kiindulva a fenti  kutatási irányvonalat a büntetőpolitika általános megközelítésével, a büntetendővé nyilvánítással, az állam kriminalizációs tevékenysége, azaz a büntetőjogi jogalkotási folyamat elemzésével folytatta és folytatja. Ennek előtanulmánya már 2013-ban megjelent „Elmélkedés a büntetendővé nyilvánítás értéktartalmáról” címmel.

 • Dr. Nyitrai Péter PhD, egyetemi docens

Kutatási területe:

 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés különböző dimenziói, így különösen a jogsegély-típusú kooperáció formái, valamint a rendőri és a közigazgatási együttműködés releváns intézményrendszere;
 • A nemzetközi bűnügyi együttműködés nemzetek feletti kontextusa, így különösen a nemzetközi büntető törvényszékekkel folytatott állami kooperáció kérdésköre;
 • A nemzetközi bűncselekmények dogmatikája, melynek keretében a téma mind szupranacionális, mind pedig transznacionális aspektusa tárgyát képezi a kutatásnak; ezek összefüggésében pedig a nemzeti és nemzetközi büntetőbíróságok jogértelmezési tevékenységének, illetve esetjogának vizsgálatára helyeződik a hangsúly;
 • Az európai büntetőjog, melynek keretében lényegileg a fentebb említett általános nemzetközi büntetőjogi kutatási területeket dolgozza fel egy specializált összefüggésben.

Kutatási eredményeit egy angol nyelvű, a külföldi és a hazai szakmai közönség számára szóló, előkészületben lévő, a nemzetközi bűnügyi együttműködéssel kapcsolatos fogalomtárban összegzi.

 • Dr. Bartkó Róbert PhD, egyetemi adjunktus

Kutatásait a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés büntetőjogi eszközrendszere tekintetében 2003-ban kezdte meg, melynek eredménye a 2011-ben az Universitas-Győr Nonprofit Kft gondozásában megjelent monográfia volt. Kutatásai fő iránya alapvetően közjogi, azon belül is (nemzetközi, európai) büntetőjogi szemléletű. A határokon átívelő, ún. transznacionális bűnözés részének tekinthető terrorizmus elleni nemzetközi, európai, valamint belső jogi fellépés eszközrendszerén túlmenően a jövőben kutatásait ki kívánja szélesíteni a nemzetközi terrorizmus és a szűkebb értelemben vett nemzetközi bűncselekmények kapcsolatával a rendelkezésre álló ad hoc és állandó nemzetközi büntetőbírósági esetjogi gyakorlat figyelembevétele mellett.

 • Dr. Nagy Klára PhD, egyetemi tanársegéd

Kutatásait 2009-ben kezdte meg a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában. Doktori értekezését 2013-ban védte meg, mely „Az Európai Unió keretében megvalósuló bűnmegelőzési célú adatkezelések - a rendőrségi együttműködés adatvédelmi összefüggései” címet viselte. Kutatási irányát a jövőben a nemzetközi és az uniós közigazgatási együttműködésre is kiterjeszti abban az összefüggésben, hogy az milyen módon határolható el a rendőrségi együttműködéstől és milyen relevanciával bír a bűnügyi együttműködés területén. Vizsgálata adatvédelmi szempontú.

 • dr. Győry Csaba egyetemi tanársegéd

Kutatói érdeklődése kiterjed a gazdasági bűncselekményekre, az elméleti kriminológiára, a büntetőpolitikára és a fiatalkorúak bűnelkövetésére. Ez utóbbi területen korábban nemzetközi és OTKA-kutatásokban is részt vett, illetve több magyar és idegen nyelvű cikk, monográfia és kézikönyv társszerzője is volt. Jelenlegi kutatásai elsősorban a gazdasági bűncselekményekre és a velük szemben való fellépés lehetőségeire terjed ki: a gazdasági bűncselekmények definíciójában és üldözésének intenzitásában az egyes országok között fennálló különbségekre, illetve arra, hogy az ágazati igazgatási szervek (pl. az adóhatóság vagy a versenyhatóság) milyen szempontok szerint dönt a büntetőjogi felelősségre vonás kezdeményezéséről.

 • dr. Bencze Krisztina egyetemi tanársegéd, PhD hallgató

Tudományos kutatását 2013 decemberében kezdte meg, amikor felvételt nyert a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájába. Fő kutatási területe a büntető eljárásjog, azon belül is a bizonyítás problematikája. Kutatásai során törvényességi kérdéseket vet fel, melyek elméleti és gyakorlati oldalról is megközelíthetőek. Vizsgálatai során a magyar jogrendszer vizsgálata immár szükségszerűen összefonódik uniós és nemzetközi büntetőjogi szabályok elemzésével.

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00